Gestora

Gestora

Gestión de Activos Titulizados S.G.F.T, S.A., constituida l’ any 1998 i que compta amb un capital social de 1.000.050 €, és una societat gestora especialitzada en la constitució, administració i representació legal de fons de titulizació d’ actius i de fons de titulizació hipotecària.
És una societat participada al 100% pel Grup BBVA.
Està inscrita en el Registre de Societats Gestores de Fons de Titulizació de la C.N.M.V. amb el nº 9.


Denominació Social
: Gestión de Activos Titulizados, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.
N.I.F.: A-61604955.
Domicili Social: C/ Roure, 6 – 08820 El Prat de Llobregat
Telèfon: (0034) 93 484 73 36.
Fax: (0034) 93 484 73 41.
E-mail: info@cx-titulizacion.com