Serveis

Assessorament

  • Viabilitat i anàlisi dels costos de l’operació.
  • Selecció de l’actiu òptim per a la seva titulització, segons els objectius perseguits pel/s cedent/s amb l’operació.
  • Anàlisi per a l’optimització de l’estructura sobre la base dels objectius de finançament i risc del/s cedents/s.
  • Supervisió de l’estructura jurídica.

Constitució

  • Execució dels processos administratius per a la constitució dels Fons.

Administració

  • Administració i liquidació, en el seu moment, dels Fons.

Informació

  • Subministrament de tota la informació periòdica i puntual requerida per les parts que intervenen en l’operació (cedent/s, inversor/s, CNMV, agències de qualificació, etc.).